اهداف پارک

اهداف کلان راهبردی

 1. توسعه کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر با محوریت کشاورزی و صنایع تبدیلی آن، صنعت ، صنایع دستی، صنعت گردشگری، صنایع بومی استان و توسعه خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 2. ارتقاء ساختار و بسترهای توسعه فناوری در حوزه های
 • خدمات مالکیت فکری
 • آموزش
 • خدمات پشتیبان فناوری، فنی و آزمایشگاهی
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • انتقال و تجاری سازی فناوری
 • پژوهش­های کاربردی
 1. توسعه زیرساخت های عمرانی
 2. توسعه و تقویت نظام مدیریت منابع مالی
 3. ارتقاء فرهنگ علم و فناوری
 4. گسترش تعاملات پژوهشی و فناوری در سطح استانی، ملی و بین المللی
 5. توسعه مراکز رشد واحدهای فناور متناسب با پتانسیل های شهرستان های استان